• OZNAM

     • Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania 

      Vážení rodičia,

      konzultácie po absolvovaní depistáže  alebo ohľadom iného poradenstva vo veci školskej zrelosti Vášho dieťaťa a otázok pred zápisom detí do základnej školy môžete uskutočniť s pani psychologičkou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach PhDr. Martinou Šályovou, prípadne so školskou psychologičkou Mgr. Silviou Tirkovou

       

      Bližšie podrobnosti tu: https://msturgenevova7.edupage.org/a/plnenie-povinneho-predprimarneho-vzdelavania

     • Zápis do Materskej školy

     •     

           Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy Turgenevova 7,  Košice v školskom roku 2021/2022  bude  v kancelárii riaditeľa materskej školy Turgenevova 7, Košice nasledovne:

       

      Dňa:   03.05. 2021  v čase od 07.00 do 11.30 hod.

                 04.05. 2021  v čase od 07.00 do 11.30 hod.

                 05.05. 2021  v čase od 12.30 do 15.30 hod.

       

       

           Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy Turgenevova 7,  Košice Elokovaného pracoviska Lorinčík 15, Košice v školskom roku 2021/2022  bude  v kancelárii  riaditeľa materskej školy v Elokovanom pracovisku Lorinčík 15,  Košice:

       

      Dňa:   03.05. 2021 v čase od 13.00 do 15.15 hod.

          

       

      Bližšie informácie v sekcii Zápis do Materskej školy: 

      https://msturgenevova7.edupage.org/a/zapis-do-materskej-skoly

     • OZNAM

     • zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

      Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

       

       

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

     • POZOR ZMENA !!!!!!

     • OZNAM

       

      Vážení rodičia, na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  č. OLP/8323/2020 zo dňa 14.10. 2020  majú od 15.10.2020 deti do 6 rokov výmimku z povinnosti na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy pohybovať sa bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a
      ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou,

       

      Deti vo svojej triede v rámci výchovno - vzdelávacej činnosti rúško nepoužívajú.

       

      final_opatrenia_ruska_15_10.pdf

       

       

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

     • v materskej škole od 01.09. 2020

      POZOR: Prevádzka v Materskej škole Turgenevova 7 Košice ako aj Elokovanom pracovisku Lorinčík 15 bude

      od 02.09.2020 až do odvolania

      6.30 - 16.30

       

      V sekcii Koronavirus Covid 19 pribudli nové informácie k fungovaniu Materskej školy od 01.09.2020

      Vyučovanie bude prebiehať za prísnejších protiepidemiologických opatrení a odporúčaní.

      Sú stanovené základné prevádzkové podmienky školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19. Preto aj vás žiadame, aby ste dodržiavali všetky pokyny, ktoré budeme postupne zverejňovať stránke školy.

      Na našej stránke na si viete stiahnuť aj potrebné Tlačivá, ktoré je potrebné odovzať pri nástupe do mateskej školy.

       

      Nezabudnite prosím, že dieťa musí mať náhradné rúško uložené na poličke v skrinke!!

       

     • OZNAM

     • Oznam zákonným zástupcom,
      sprevádzajúcim osobám a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli
      zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná
      teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata
      chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest),
      ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov
      školy.

     • Informácie k 01.06.2020

     • Informácie o umiestnení deti poskytli triedne p. učiteľky dňa 28.06.2020.

       

      Pokyny k dochádzke detí si pozrite na nasledovnom odkaze

      Tlačivá, ktoré potrebujete odovzdať pri nástupe si môžete stiahnuť na nasledovnom odkaze      a vyplniť vopred a pri nástupe 01.06.2020 ich len odovzdať pani učiteľke

      Tlačivá budú k dispozícii aj na triede budete mať možnosť ich vyplniť aj ráno pri nástupe detí

      V prípade iných organizačných zmien Vás budeme informovať na našej stránke.

     • Námety na aktivity

     • Milí rodičia ponúkame Vám ďalšie námety na aktivity s detičkami, nájdete medzi nimi rozprávku, pohybové hry, pracovné listy ale aj veľa ďalšieho. Veríme, že aspoň takouto malou formou Vás spestríme Vás pobyt doma s detičkami.

       

      súbor si môžete prevziať vo forme .doc alebo pdf

     • Vzdelávacie programy

     • Milí rodičia


      Ponuka vzdelávacích programov od spoločnosti SILCOM Multimedia SK ktorá  sa rozhodla vzhľadom na mimoriadnu situáciu sprístupniť kompletnú ponuku výučbových programov na portáli Didakta.sk na celú dobu karantény pre učiteľov, rodičov i žiakov zadarmo.

     • Pomoc CPPPaP pre školy

     •  

      CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE

      Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e

      www.cpppapke.sk

       

       

       

       

      Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia.

       

       

      Nová situácia nás všetkých oslovuje a možno nás aj zaskočila. Napriek tomu, že naše pracovisko nemôže realizovať osobné intervencie s  klientmi, chceme naďalej pokračovať v našej práci a starostlivosti a v tejto krízovej situácii Vám v prípade potreby pomôcť vyrovnať sa s doteraz neprežitými emóciami, rôznymi obmedzeniami, zorientovať sa aj v rôznych nepravdivých informáciách, ktoré nás obklopujú, preto Vám ponúkame možnosť využitia pomoci cez náš on-line priestor.

       

      Pokúsime sa odpovedať na Vaše otázky týkajúce sa zvládania obmedzení, výchovy detí v daných podmienkach, ako vyplniť voľný čas, ako odpovedať deťom na otázky k momentálnej situácii aj ako možno preklenúť ponorkovú chorobu a svoje obavy či pocity.

       

      V prípade potreby máte možnosť komunikovať so psychológom CPPPaP Zuzkin park 10, Košice cez e-mail:

      Kontaktný e-mail: salyova.centrum@gmail.com

      v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 13:00 hod.

       

       

      Želáme Vám veľa zdravia, síl pri zvládaní tejto mimoriadnej a náročnej situáciu a tiež čo najviac pohody so svojimi blízkymi a rodinou.

       

       

       

       

      PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka, v. r.

                                                                                 a zamestnanci CPPPaP Zuzkin park 10, Košice

       

     • Zápis detí do Materskej školy

     • V nadväznosti na prijaté opatrenia vlády a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, budú prípadné zmeny týkajúce sa prijímania detí  na predprimárne vzdelávanie zverejnené na našej stránke preto Vás prosíme o jej sledovanie 

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

       

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona
      č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
      v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)


      a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách

      od 30. marca 2020 do odvolania

       

      Odôvodnenie:
      Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.
      Vláda SR uznesením č. 111 z 11. marca 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. Vláda SR v tejto súvislosti uzneseniami č. 114 z 15. 3. 2020 a č. 115 z 18. 3. 2020 vyhlásila a následne rozšírila núdzový stav.
      Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/2576/2020 z 12. 3. 2020 zakázal prevádzku zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem špeciálnych výchovných zariadení, t.j. zakázal prevádzku škôl a školských zariadení okrem diagnostických centier, reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií.
      Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernením z 12. 3. 2020 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 vrátane.
      Ústredný krízový štáb na svojom zasadnutí 23. 3. 2020 prijal ďalšie opatrenia na ďalšie riešenie epidemiologickej situácie.

       

      Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné prijať opatrenia v oblasti regionálneho školstva aj na obdobie od 30. 3. 2020 v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení.
       

     • Aktivita

     • RECYKLOHRY

      Vážení rodičia, milé deti, na základe výzvy v rámci projektu RECYKLOHRY v ktorom sme už niekoľko rokov zapojení môžeme opäť súťažiť. V prípade záujmu, 

      posielam nasledovné zadanie:

        

      Vyrob si recyklorúško! kreatívna úloha   

      Využite už nepotrebný textil alebo iný vhodný materiál a vyrobte si z neho rúško. Rúško musí byť funkčné, aby Vás naozaj ochránilo. Aký postup na jeho zhotovenie použijete, je len na Vás. Rúško môžete vyrobiť zo šatky alebo starého trička a nebudete k tomu potrebovať ani ihlu a niť. Alebo sa nechajte inšpirovať rôznymi návodmi na internete. Rúško si môžete ozdobiť podľa Vašej fantázie – môžete si naň našiť zvieratko, nakresliť obrázok, napísať názov obľúbenej hudobnej skupiny........alebo aj naše recyklohráčske logo.

       Na konečnú výzdobu sa naozaj veľmi tešíme. Veríme, že pri zhotovovaní rúšok malým žiakom pomôžu rodičia alebo  starší súrodenci a tí starší to zvládnu určite aj sami.  

      Koordinátorka projektu p. učiteľka 2. triedy Anička

      Fotografiu rúška pošlite na e-mail msturgenevova7@gmail.com najneskôr do 08.apríla 2020.